اطلاعیه جهت انجام حذف و اضافه از طریق وب ; باتوجه به اینکه از ترم جاری  انجام حذف و اضافه از طریق وب امکان پذیر می باشد لذا آن دسته از دانشجوياني که تمايل به تغيير گروه دروس معارف خود از طريق وب دارند ، بجاي حذف درس، مي بايست گزينه تغيير گروه را انتخاب نمايند و نيازي به حذف درس فعلي معارف و اخذ مجدد آن با شماره گروه جديد نمي باشد.

 

تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 1398-1397

انتخاب واحد دانشجویان ترم یک از سوی دانشگاه صورت می گیرد لذا در زمان شروع کلاسها، با توجه به تاریخ مندرج در بردآموزشی دانشکده می بایست جهت امضا برگه های پرینت شده از سوی دانشکده، به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

 

 

انتخاب واحد تحت وب

1/11/1397   لغایت     5/11/1397

**********

انتخاب واحد حضوری

6/11/1397  لغایت  10/11/1397

**************

تاريخ شروع كلاسها

13/11/1397

تاريخ پايان كلاسها

23/3/1398

**************

تاريخ حذف و اضافه تمامی دانشکده ها

27/11/1397    لغایت     29/11/1397

*********

تاريخ حذف اضطراري:

30/11/1397   لغایت  21/2/1398

*************

تاريخ شروع امتحانات

25/3/1398

تاريخ پايان امتحانات

بمدت دو هفته پس از شروع امتحانات

6/4/1398

**************

انتخاب واحد  به سایر دانشگاهها میهمان فقط بحضوری

6/11/1397  لغایت  10/11/1397